Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

mirabelia
9071 9806 500
Reposted fromlubje lubje viatoniewszystko toniewszystko
6242 43a9
Reposted fromLittleJack LittleJack vianrvc nrvc
mirabelia
Reposted fromlecterhannibal lecterhannibal viairmelin irmelin
mirabelia
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viajustaperson justaperson

June 15 2017

mirabelia
1612 1361
Lost in translation.
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
9113 cc87
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
0767 2cb6 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaiblameyou iblameyou
mirabelia
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin

June 08 2017

mirabelia

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaiblameyou iblameyou

April 27 2017

mirabelia
6603 7587
Reposted fromfriends friends viatoniewszystko toniewszystko
mirabelia
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viaxannabelle xannabelle
mirabelia
mirabelia
mirabelia
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viatoniewszystko toniewszystko

April 25 2017

9247 9279 500

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

April 24 2017

mirabelia
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
mirabelia
4298 58c1 500
Reposted frommollim mollim vialikearollingstone likearollingstone

April 20 2017

mirabelia
8687 b982
Reposted fromrol rol viaiblameyou iblameyou

April 18 2017

mirabelia
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure viairmelin irmelin
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi vianrvc nrvc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl