Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

mirabelia
Tam gdzie trzeba krzyczeć mówię szeptem.
— Różewicz
Reposted fromazalia azalia vialikearollingstone likearollingstone
mirabelia
2332 f8d8 500
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy

November 24 2017

mirabelia
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax vialikearollingstone likearollingstone

November 22 2017

mirabelia
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol vialikearollingstone likearollingstone
mirabelia
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaurszulka urszulka
mirabelia
2598 b4a0 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou
9985 b250 500

David Bowie.

Reposted fromnickdrake nickdrake viairmelin irmelin
4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viairmelin irmelin

November 20 2017

mirabelia
mirabelia
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianrvc nrvc

November 18 2017

mirabelia
9042 fbce
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy

November 17 2017

mirabelia
2300 8728 500
Reposted fromumorusana umorusana viatoniewszystko toniewszystko
2977 cafc
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaiblameyou iblameyou
mirabelia
7791 500f
Reposted fromrisky risky viatoniewszystko toniewszystko
mirabelia
6211 b64b 500

July 09 2017

mirabelia
9071 9806 500
Reposted fromlubje lubje viatoniewszystko toniewszystko
6242 43a9
Reposted fromLittleJack LittleJack vianrvc nrvc
mirabelia
Reposted fromlecterhannibal lecterhannibal viairmelin irmelin
mirabelia
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viajustaperson justaperson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl